Vandaag hebben FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en Qlix IT een ultimatum gesteld aan IT-dienstverlener Atos Origin. Aanleiding is het cao-conflict over onder andere de structurele loonsverhoging. Vakbonden eisen 3,5% terwijl de werkgever vasthoudt aan zijn bod van 2%. Als Atos Origin niet voor dinsdag 25 maart 18.00 uur akkoord gaat met de eisen van de vakbonden, dan volgen er acties.

Het onderhandelingsresultaat dat medio november 2007 werd bereikt, werd door de meerderheid van vakbondsleden en de achterban van de centrale ondernemingsraad (COR) afgewezen. Hierna hebben de vakbonden diverse pogingen en voorstellen gedaan om de onderhandelingen te heropenen. Elke handreiking werd echter door de werkgever resoluut van de hand gewezen.

Volgens de vakbonden is het onbegrijpelijk dat Atos Origin volhardt in zijn starre houding. De bedrijfsresultaten zijn goed en de werkgever zou er goed aan doen om te investeren in de werknemers. Het binden van werknemers is binnen de IT-sector relatief moeizamer dan in andere sectoren. Een loonsverhoging van 2% draagt er volgens de vakbonden niet toe bij dat werknemers bij Atos Origin willen (blijven) werken.

Nu de vooruitzichten voor de IT-sector beter zijn dan enkele jaren geleden, vinden de werknemers dat ze recht hebben op een goede loonsverhoging. De cao-onderhandelingen moeten wat hen betreft weer worden heropend. Zo blijkt uit een onlangs door de vakbonden gehouden internetenqu?te. De enqu?te is door 950 Atos Origin-werknemers ingevuld; vijfentachtig procent geeft aan dat de werkgever weer om de tafel moet met de vakbonden. Saillant detail is dat Atos Origin na enkele dagen de toegang tot de enqu?te vanaf de werkplek onmogelijk had gemaakt.

Deze week bleek dat de verhouding tussen vakbonden en werkgever op scherp staat. De werkgever wilde geen locaties beschikbaar stellen voor de stand van zaken-sessies die gezamenlijk door de COR en vakbonden werden gehouden.

Het ultimatum loopt op dinsdag 25 maart om 18.00 uur af. De vakbonden eisen een minimale loonsverhoging van 3,5% voor alle goed functionerende medewerkers. Daarnaast willen de bonden een volwaardige cao met Atos Origin afsluiten, met afspraken over zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien dient Atos Origin het huidige beloningssysteem onder de loep te nemen en te verbeteren. Om dit te bereiken willen de vakbonden een convenant met de werkgever afsluiten dat moet leiden tot concrete verbeteringen in het beloningssysteem. Deze verbeteringen moeten worden opgenomen in de cao van 2009.

Lees meer op : http://eengoedecaovooratosorigin.nl/